ORDFORKLARINGER - alfabetisk

De mest brukte innen smøremiddel-teknologien:

_____________________________________________________________

Additiv

Stoff som tilsettes et produkt vanligvis i liten mengde for å gi produktet en spesiell egenskap. F.eks antioksidanter, stabilisator, fortykker, dispergentmiddel, flytforbedrer og mange andre.

Administrativ norm

Maksimalt tillat grense for forurensninger i arbeids-atmosfære. Angis i ppm og mg/m3 (8 timers arbeidsdag)

Aerosol

En suspensjon av små væskedråper eller faste partikler i luft.

Anilinpunkt

Den laveste temperatur som gjør en blanding av like volumer av anilin og prøvevæske blandbare. Anilinpunktet indikerer innholdet av aromatiske hydrokarboner for et petroleumsprodukt. Høyt anilinpunkt betyr lavt innhold av aromatiske hydrokarboner. Lavt anilinpunkt betyr høyt aromatinnhold.

API

Forkortelse for `American Petroleum Institute`.

API-KLASSIFISERING er gradering av motoroljer etter anvendelsesområder og bruksegenskaper utviklet av American Petroleum Institute i samarbeid med American Society for Testing and Materials (ASTM) og Society of Automotive Engineers (SAE).

Askeinnhold

Den askerest som blir tilbake når en olje blir fullstendig forbrendt. Askeinnholdet angis i masse-% og består av uorganiske salter, oksider eller mineraler.

ASTM

Forkortelse for American Society for testing and Materials. Organisasjon i USA som tar seg av standardisering av materialer og prøvemetoder på en rekke felter inklusive petroleumsprodukter

Autodieselolje

Drivstoff for dieselmotorer i biler, traktorer osv. Kjennetegnes ved gode tennegenskaper/høyt cetantall, gode kuldeegenskaper og lys farge. Flammepunkt over 55`C. (Engelsk: Auto diesel oil, Automotive gas oil)

Automatgirolje

Olje som benyttes som medium for kraftoverføring samt til smøring i automatiske kraftoverføringer (automatgir) på biler eller annet rullende matriell. (Engelsk: Automatic transmission fluid)

Avgass

Forbrenningsprodukt ved forbrenning av bl.a oljeprodukter.

Avgass, f.eks eksos fra biler, kan inneholde følgende komponenter: Vanndamp, Nitrogen, Karbondioksid, Karbonmonoksid, Hydrokarboner, Nitrogenoksider, oksygen og blyoksid.

Bakterier

Encellede mikroskopiske organismer som vokser som enkeltceller, i par eller i kjeder. Bakterier bryter ned kjemiske forbindelser i bl.a oljeprodukter.

Bankefasthet

Bilbensinens evne til å forbrenne jevnt i en motor uten banking (selvtenning med eksplosjonsartet forbrenning). Utrykkes i oktantall.

Barrel

Fat, tønne. Volummål, spesielt brukt som måleenhet for råolje.

1 barrel (brl) = 158,984 L, 7,3 barrels = ca 1 tonn

Basetall

Analyse som angir innholdet av basiske (alkaliske) komponenter i en olje. Den mengde syre uttrykt ved det ekvivalente antall mg kaliumhydroksyd (KOH) som er nødvendig for å nøytralisere de basiske bestanddeler i 1g olje. Enhet: mgKOH/g. (Engelsk: basenumber)

Basisolje/ Baseolje

Mineralolje eller syntetisk olje som er hovedkomponenten i en smøreolje eller et smørefett.

Bensin

Fellesbetegnelse for raffinerte og lette destillater av råolje. F.eks bilbensin, ekstraksjonsbensin og flybensin. (Engelsk: Petrol, Gasoline)

Biocid

Gift som benyttes for å drepe mikroorganismer. Tilsetningsstoff for å hemme mikrobevekst.

_______________________under redigering______

_____flere ord kommer_________

________________Fortløpende_________